5de Gents Colloquium over het Afrikaans

  • 0

5de Gents Colloquium over het Afrikaans
Gent (B.), 5 & 6 oktober 2018

Tijdens dit internationale congres, georganiseerd door het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika, zullen twee uiteenlopende onderzoekslijnen uitgewerkt worden, zoals uiteengezet in de samenvattingen hieronder. De twee lijnen zullen parallel behandeld worden tijdens het colloquium en ze verwijzen beide naar innovatief navorsingswerk waarmee men onder andere aan de Universiteit Gent druk bezig is.

Als keynote-sprekers zijn Theresa Biberauer (Cambridge University), Bertus Van Rooy (Noordwest Universiteit) en Louise Viljoen (Stellenbosch Universiteit) uitgenodigd.

Deelnemers worden uitgenodigd vóór 6 mei 2018 abstracts (in Afrikaans, Nederlands of Engels) van maximum 300 woorden in te dienen (e-mail: afrikaans@ugent.be). Gelieve daarbij aan te geven of uw abstract aansluit bij het letterkundige of taalkundige deel.

Aula van de UGent / Foto: PMRMaeyaert [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Letterkunde van het Afrikaans: Cultuurtransmissies van Afrikaans en Nederlands

Een belangrijke speler in het onderzoek naar transnationale en interculturele relaties tussen literaturen is de intermediair. De bemiddelaar onderhandelt tussen verschillende taal- en/of cultuurgemeenschappen en neemt deel aan het vertoog over literatuur op meer dan één plek, binnen meer dan één literair systeem. De zusterrelatie tussen Afrikaans en Nederlands draagt ertoe bij dat de brug wellicht enigszins anders geconcipieerd is dan in het geval van meer klassieke bemiddelaars tussen minder taalverwante gebieden. In de letterkundige sessie komt de brugfunctie van actoren en ook teksten en instituties zoals tijdschriften en uitgeverijen aan bod. In de loop van meer dan een eeuw van contacten tussen de literaturen van Afrikaans en Nederlands kunnen tal van intermediërende relaties worden aangeduid. Een brede invulling van de rol en het functioneren van de literaire bemiddeling ligt ten grondslag aan deze oproep. Naast de focus op (Zuid-)Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse schrijvers, critici en academici wordt in de sessie aandacht besteed aan teksten die in andere literaire polysystemen (Afrikaans-Nederlands) circuleren, worden gerecipieerd en verwerkt. Ook instituties zijn in het literair-transnationale gesprek tussen Afrikaans en Nederlands belangwekkend te noemen. 

Afrikaans Grammar Workshop

Grammar:
The first Afrikaans Grammar Workshop took place in Johannesburg in August 2016. The aim of the workshop is to bring together researchers who concern themselves with the study of Afrikaans grammar from varying theoretical and methodological perspectives. We welcome contributions on any aspect of Afrikaans grammar (phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics), whether in comparison with Dutch, and/or other related or unrelated languages. Contributions on the history of Afrikaans grammar, the role of language contact, and/or current grammatical variation are also welcome. The workshop is organized in conjunction with the Virtual Institute for Afrikaans (VivA), the University of Michigan, and the Meertens Instituut. Keynote speakers are Theresa Biberauer (Cambridge) and Bertus Van Rooy (NWU). The working language of the workshop is English.

Grammatika: Die taalkundige komponent van die Gentse kollokwium is ook die tweede aanbieding van die Afrikaans Grammar Workshop. Die eerste werkwinkel is in Augustus 2016 in Johannesburg aangebied. Die oogmerk van die werkwinkel is om ondersoekers byeen te bring wat hulle vanuit verskillende teoretiese en metodologiese perspektiewe toespits die studie van die grammatika van Afrikaans. Ons verwelkom bydraes oor enige aspek van die Afrikaanse grammatika (fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, pragmatiek), hetsy in vergelyking met Nederlands en/of ander verwante of onverwante tale. Bydraes oor die geskiedenis van die Afrikaanse grammatika, die rol van taalkontak en/of hedendaagse grammatikale variasie is ook welkom. Die werkwinkel word aangebied in samewerking met die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), die University of Michigan en die Meertens Instituut. Die hoofsprekers is Theresa Biberauer (Cambridge) en Bertus Van Rooy (NWU). Die werkwinkel sal in Engels aangebied word.

Grammatica: De taalkundige component van het Gents colloquium is tevens de tweede editie van de Afrikaans Grammar Workshop, waarvan de eerste editie in augustus 2016 plaatsvond in Johannesburg. De bedoeling van de workshop is om onderzoekers samen te brengen die zich vanuit verschillende theoretische en methodologische perspectieven bezighouden met de studie van de grammatica van het Afrikaans. We verwelkomen bijdragen over enig aspect van de grammatica van het Afrikaans (fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek), al dan niet in vergelijking met het Nederlands en/of andere, al dan niet verwante talen. Eveneens welkom zijn bijdragen over de geschiedenis van de Afrikaanse grammatica, over de rol van taalcontact en/of over hedendaagse variatie in de grammatica. De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA), de University of Michigan en het Meertens Instituut. Keynote-sprekers zijn Theresa Biberauer (Cambridge) en Bertus Van Rooy (NWU). De werktaal is het Engels.

Waarom Engels als voertaal?

Op de aankondiging dat de voertaal van het taalkundige deel van het colloquium over het Afrikaans dit jaar het Engels zal zijn, hebben de organisatoren veel reacties gekregen. Op de website van het Gents Centrum voor het Afrikaans staat hierover de volgende mededeling van het bestuur van het centrum:

“We hebben gemerkt dat er bij sommige Zuid-Afrikaanse collega’s enige ongerustheid bestaat over het feit dat de voertaal voor de taalkundige component van het Gents colloquium dit jaar Engels zal zijn. We willen beklemtonen dat dit geen fundamentele koerswijziging inhoudt en dat het geenszins onze bedoeling is om het taalkundige deel van het Gents colloquium voortaan standaard in het Engels te houden. De editie-2018 is, zoals uitdrukkelijk vermeld in de oproep die we een paar weken geleden hebben verstuurd, een bijzondere editie. Het Gents Centrum heeft de gelegenheid gekregen om de tweede editie van de Afrikaans Grammar Workshop (AGW) in Gent aan te bieden, als deel van het colloquium. De AGW is een jong maar waardevol initiatief dat uitdrukkelijk gericht is op de internationalisering van de grammaticale studie van het Afrikaans: de vorige editie ervan vond plaats in 2016 in Johannesburg, in het Engels, en werd bijgewoond door taalkundigen uit zes verschillende landen met een gedeelde belangstelling voor het Afrikaans als objecttaal. De leden van het Gents Centrum zijn ervan overtuigd dat zulke initiatieven bijdragen aan de interesse voor en kennis over het Afrikaans en hebben de kans om AGW2 in Gent aan te bieden dan ook dankbaar aangegrepen. Op die manier hopen we dit jaar ook een gedeeltelijk nieuw publiek bij de activiteiten van het Centrum te betrekken: er zijn zowel in de Lage Landen als in andere delen van de wereld zeker onderzoekers die oprecht geïnteresseerd zijn in Afrikaanse grammatica, maar die het Afrikaans en/of Nederlands niet voldoende beheersen om wetenschappelijke lezingen in die talen goed te verstaan, laat staan om zelf een lezing in het Afrikaans of Nederlands te geven.

Het Gents Centrum heeft al veel inspanningen geleverd om de belangstelling voor het Afrikaans te promoten en de studie van de Afrikaanse taal- en letterkunde een Europees platform te bieden – en we hopen dat nog vele jaren te kunnen blijven doen. Tegelijk behouden we ons echter het recht voor om zelf, in eer en geweten, te beslissen over de talen waarin de diverse wetenschappelijke activiteiten die we organiseren worden aangeboden, rekening houdend met de doelstellingen ervan en met het beoogde publiek: vaak zijn de voertalen Nederlands en Afrikaans, en dat zal ook in de toekomst zo blijven, maar als de omstandigheden erom vragen moet het ook in het Engels kunnen – of in nog een andere taal.

We hopen met deze toelichting de bezorgdheid die blijkbaar bij sommige geassocieerde leden van het Centrum leeft te hebben kunnen temperen, en we kijken alvast uit naar de volgende editie van ons colloquium.”

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top