Ernst Kotzé

Ernst Kotzé is emeritus professor van die NMMU en navorsingsgenoot en nagraadse dosent aan NWU. Hy studeer aan UK (BA en BA (Hons)) en Wits (MA en PhD). Hy gee onderrig aan Wits, Unizul, UPE en NMMU. Hy publiseer in Afrikaans, Nederlands, Engels, Duits, Frans en Japannees 43 boeke en hoofstukke in boeke, 49 artikels in geakkrediteerde tydskrifte en 5 internetpublikasies, en lewer 39 referate by kongresse. Sy navorsingsgebiede sluit in: algemene en vergelykende taalwetenskap, sosiolinguistiek, leksikografie, taalbeplanning en -beleid, historiese taalkunde, vertaalkunde, forensiese linguistiek.

Aktiwiteite waarby hy betrokke is, sluit in:

 • Wetenskaplike redakteur van SA Tydskrif vir Taalkunde (1995−98)
 • Medevoorsitter, Forum vir Grammatikamodelle, Internasionale Germanistevereniging (5-jaar-periode) en beoordelaar van referate vir Vyfjaarlikse Kongres in Vancouver (1995)
 • Ondervoorsitter Taalkommissie en voorsitter vanaf 2003 tot 2012
 • Lid Provinsiale Taalraad Oos-Kaap, NTLA (PanSAT), Nasionale Pleknaamkomitee, en Elisabeth Eybers-keurkomitee, Raadslid Afrikaanse Taalmuseum
 • Lid van die redaksionele komitees van Literator, Lexikos, Tydskrif vir Taalonderrig, SA Tydskrif vir Taalkunde, SALALS, Werkwinkel (Poznan, Pole), Tydskrif vir Geesteswetenskappe
 • Assessor: RGN en NNS (NRF)
 • Sameroeper van NNS (NRF) se Spesialistekomitee Tale en Linguistiek en lid van die Graderingspaneel vir Navorsers in die Sosiale en Menswetenskappe (2002–5)
 • Eksterne eksaminator van tesisse aan RU, UK, UWK, Wits, Unisa, UOVS, RAU/UJ, UP, Unizul, UKZN, NWU.

Hy ontvang onder ander die volgende toekennings:

 • Alexander von Humboldt (1988–89), Münster
 • Senior navorserstoekenning RGN (1988–89), UPE (2000)
 • Besoekende professor Tokiose Universiteit van Buitelandse Studies (2000) en Universiteit van Kioto (2008–09)
 • CJ Langenhoven-toekenning vir Linguistiek in 2003, CL Engelbrecht-prestasieprys (Taalkundige Navorsing) in 2009 (SA Akademie vir Wetenskap en Kuns)
 • ATKV-toekennings in 2006 vir leksikografie, Afrikoon-toekenning vir bevordering van Afrikaans op akademiese gebied (2005)
 • Marnixring Internationale Toekenning (België) in 2006 vir internasionale bydrae tot ontwikkeling van Nederlands en Afrikaans.

Afrikaans: die groter prentjie

Menán van Heerden, Quentin Williams, Elvis Saal, Ernst Kotzé Academisch 2021-05-07

Hoe kan Gariep-Afrikaans genoegsame blootstelling/eienaarskap geniet? Is daar gemeenskaplike kenmerke / wedersydse invloed tussen variëteite wat maatskaplike en geografiese grense oorskry? Wat behels "algemene Afrikaans"? Is herstandaardisering die antwoord? Waar pas Standaardafrikaans as gebruiksvorm vir spesifieke doeleindes in? Hoe praat jongmense in bv Namakwaland vandag Afrikaans? Menán van Heerden praat met linguiste Ernst Kotzé, Quentin Williams en Elvis Saal.

Die klassifikasie van Afrikaans

Ernst Kotzé Over taal 2018-04-18

"Terwyl mites en emosies alreeds die houdbaarheid van taalafbakening onder verdenking plaas, is die eerste kenmerk, naamlik norme, wel ’n begrip wat ’n mens in staat stel om ietwat genuanseerd en met ’n mate van objektiwiteit te kyk na hoe tale in die wêreld geklassifiseer word. By die beoordeling van hoe ’n bepaalde taal, soos Afrikaans, of ‘n groep tale, soos Germaans, geklassifiseer word, moet die vraag na die norme wat toegepas word, dan voorop staan."

Verified by MonsterInsights
Top