Nieuwe regeringsplannen zijn bekend, nu is het woord aan de oppositie

  • 0

De derde dinsdag van september staat in Nederland bekend als “Prinsjesdag”. Dan leest het Nederlandse staatshoofd de Troonrede voor, waarin de regering de plannen bekendmaakt voor het nieuwe parlementaire jaar. Daarna biedt de minister van Financiën zijn “Miljoenennota” aan. Prinsjesdag gaat van oudsher gepaard met veel ceremonieel vertoon, zoals de rit van de koning en de koningin in de Gouden Koets en de hoedenparade van de vrouwelijke leden van het kabinet.

De Gouden Koets rijdt vanaf Paleis Noordeinde, het werkpaleis van de koning, naar de Ridderzaal op het Binnenhof
Foto: YouTube

Veel verrassingen bevatte de toespraak van koning Willem-Alexander niet, want een groot deel van de plannen uit de Troonrede waren vorige week al uitgelekt. 

Aan het begin van zijn toespraak refereerde de koning aan het feit dat het in 2019 vijfenzeventig jaar geleden is sinds het zuiden van Nederland werd bevrijd van de Duitse overheersing tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het noorden van Nederland zou pas na de Hongerwinter van 1944-’45 bevrijd worden.

“Op herdenkingsmomenten als deze realiseren we ons hoe sterk het land is dat sindsdien is opgebouwd”, aldus de koning. “Sterk in termen van welvaart, ondernemerschap en bestaanszekerheid. Sterk door de democratische waarden die verankerd zijn in onze rechtsstaat: gelijkwaardigheid, tolerantie, vrijheid en rechtszekerheid. En Nederland is sterk door de beschikbaarheid van zorg, onderwijs en een dak boven het hoofd. Zo vertelt de naoorlogse geschiedenis een verhaal van vooruitgang en verbetering. Ondanks perioden van neergang is de richting omhoog en vooruit.”

In de Troonrede verwoordt de koning niet zijn eigen visie, maar de ideeën van de regering. Volgens het kabinet Rutte-III staat Nederland er over het algemeen goed voor. Naar verwachting zal de economie in 2019 voor het zesde jaar op rij blijven groeien, zal het nationaal inkomen met 2,6 procent toenemen en de werkloosheid dalen naar 3,5 procent.

Toch wordt de welvaart niet door iedereen gevoeld. “Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk”, constateert het kabinet bij monde van de koning. “Mensen moeten ook weer voelen dat de politiek er voor iedereen is.” Er is ook behoefte aan meer sociale cohesie: “Leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar? […] Bouwen aan een hechte samenleving gaat iedereen in ons land aan.”

Koning Willem-Alexander maakt zich op om de Troonrede voor te lezen
Foto: YouTube

Om die hechtere samenleving een stapje dichterbij te brengen, zal de regering initiatieven nemen om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Op dit moment zegt de helft van de 75-plussers in Nederland zich eenzaam te voelen. Provincies, gemeenten en lokale instanties gaan meer samenwerken om mensen die diep in de schuld zitten, mensen met verward gedrag en het groeiende aantal zwerfjongeren adequate hulp te bieden.

Bouwen aan een hechtere samenleving gaat ook over integratie. Er komt een nieuw inburgeringsstelsel, dat erop moet toezien dat statushouders direct aan het werk kunnen en zo snel mogelijk goed Nederlands leren.

Er komt 325 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed en het budget voor cultuur zal geleidelijk stijgen naar 80 miljoen euro per jaar vanaf 2020.

De koopkracht gaat erop vooruit. Het wordt voor werkgevers makkelijker om personeel een vast contract aan te bieden. Ook wordt de “schijnzelfstandigheid” van veel “zzp’ers” (zelfstandigen zonder personeel) aangepakt. Het geboorteverlof voor partners wordt verlengd van twee dagen tot maximaal zes weken. Het pensioenstelsel gaat op de schop, onder meer vanwege de stijgende levensverwachting en veranderingen op de arbeidsmarkt.

Een omstreden punt is de afschaffing van de dividendbelasting, bedoeld om een gunstiger investeringsklimaat te scheppen voor grote buitenlandse bedrijven. Vanwege de naderende Brexit is het minder aantrekkelijk geworden om een hoofdkantoor Groot-Brittannië te hebben en Nederland is een goede wijkplaats. Veel Nederlanders vrezen echter dat deze maatregel de Nederlandse schatkist meer zal kosten dan opleveren, en dat de gewone burger hiervan de dupe wordt. Zij vinden dat premier Rutte te veel toegeeft aan de wensen van de “board rooms” van maatschappijen als Shell en Unilever. Er zal tijdens de Algemene Beschouwingen op woensdag en vrijdag, wanneer de Tweede Kamer met de regering in debat gaat over de hoofdlijnen van het nieuwe beleid, nog veel over de afschaffing van de dividendbelasting gesproken worden.

Een ander heikel punt is de “koopkrachtstijging” voor de leden van het Koninklijk Huis. Terwijl gewone burgers er gemiddeld 1,5 procent op vooruit gaan, is dat voor de royals 2,5 procent. In totaal staat het Koninklijk Huis volgend jaar voor 43,3 miljoen euro op de begroting.

Ook dit is traditie: de minister van Financiën loopt met “hét koffertje” naar de Tweede Kamer om de Miljoenennota (begroting) voor 2019 aan te bieden
Foto: YouTube

Het kabinet investeert 2 miljard euro extra in infrastructuur. Daarmee worden fileknelpunten aangepakt, de verkeersveiligheid verbeterd en het openbaar vervoer versterkt. Ook zullen er stappen worden gezet om de landbouw in Nederland meer milieuvriendelijk te maken en uiteindelijk te komen tot “kringlooplandbouw”.

Er komt meer geld voor het personeel in de zorg, voor leraren in het onderwijs, voor politie en defensie. Om het lerarentekort aan te pakken, is er bijvoorbeeld geld vrijgemaakt voor hogere salarissen in het primair onderwijs, verlaging van de werkdruk en halvering van het collegegeld in de eerste twee jaar van de lerarenopleiding.

Het kabinet wil korte metten maken met grootschalige en georganiseerde misdaad. Er komt meer “blauw” op straat, de infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld (bijvoorbeeld via de vastgoedhandel) wordt aangepakt en er komt meer geld voor cybersecurity.

Door samenwerking van regering, gemeenten, woningcorporaties en bouwbedrijven moet de overspannen huizenmarkt worden aangepakt. Er is vooral behoefte aan woningen met een huur van 700 tot 1000 euro per maand. Bestaande huisvesting moet beter benut worden, exorbitante huurprijzen moeten worden tegengegaan en het streven is om elk jaar gemiddeld 75.000 nieuwe woningen te bouwen.

Er wordt gestreefd naar een innovatief milieu- en klimaatbeleid, dat “onze hele manier van wonen, werken en leven” moet veranderen. Daarbij wordt vooral gedacht aan schonere energiebronnen en schonere productiemethoden. Het besluit om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk naar nul af te bouwen, heeft deze aanpak des te urgenter gemaakt.

De jaarlijkse balkonscène, met naast koning Willem-Alexander en koningin Máxima ook prins Constantijn en prinses Laurentien
Foto: YouTube

Wat het buitenlands beleid betreft, lijken veel maatregelen erop gericht “de onrust aan de buitengrenzen van Europa en het migratievraagstuk” de kop in te drukken. Daarom komt er extra geld en aandacht voor hulp aan vluchtelingen, voor opvang in de regio, voor onderwijs in ontwikkelingslanden en voor ondersteuning bij het realiseren van klimaatdoelstellingen. Binnen de Europese Unie zal Brexit in 2019 voor veel spanning zorgen. En terwijl oude allianties afbrokkelen (zoals de samenwerking met het Amerika van Trump), wordt er gezocht naar nieuwe landen om mee samen te werken en handel te drijven.

De eerste reacties op de plannen van het kabinet waren over het algemeen lauw. Vooral de afschaffing van de dividendbelasting stuit op verzet. Er lijkt weinig vertrouwen te bestaan in de visie en daadkracht van deze regering. Mogelijk worden de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 het uur van de waarheid voor kabinet-Rutte III. Want de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Als de regeringspartijen bij de Provinciale Statenverkiezingen worden afgestraft, verliezen ze hun meerderheid in de senaat en moeten er deals met oppositiepartijen gesloten worden om hun plannen alsnog door de Eerste Kamer aanvaard te krijgen. Daarbij zullen de oppositiepartijen het ongetwijfeld hard spelen. Voor wat hoort wat, is dan het devies.

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top