Persbericht ‒ Online najaarscursus literair vertalen Nederlands-Afrikaans: inschrijfperiode verlengd

 • 0

Komend najaar organiseert het ELV verschillende onlinecursussen, waaronder een cursus literair vertalen uit het Nederlands in het Afrikaans voor beginnende professionals.

De cursus vindt in zijn geheel online plaats van 13 september tot 15 november 2021. Voor deze cursus is de uiterste inschrijfdatum verplaatst naar 18 april. 

De cursus is toegankelijk voor kandidaten die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voor toelating tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van cv, een proefvertaling en een motivatiebrief.

Programma

De cursus duurt in totaal negen weken en heeft een studielast van ongeveer anderhalve dag per week (verspreid over meerdere dagen). Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze tijd daadwerkelijk beschikbaar hebben voor deelname en dat ze actief deelnemen aan de cursus. Enige flexibiliteit is van belang: de vertaalateliers en andere onlinesessies kunnen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke cursusgroepen en de locatie van de deelnemers.

Het cursusprogramma bestaat uit het individueel vertalen van brontekstfragmenten, het bestuderen van secundaire literatuur en het maken van opdrachten. Daarnaast komen de cursisten samen in online vertaalateliers en colleges om hun vertalingen, theorie, opdrachten en/of ander aanvullend materiaal zelfstandig of met een docent te bespreken. Elke twee weken komen de cursisten online bijeen met een ervaren vertaaldocent die alle deelnemers aan het eind van de cursus ook van individuele feedback zal voorzien. Meer details over het programma volgen spoedig na de selectieprocedure en proefvertaling.

Deze cursus maakt deel uit van het vice-versa-traject literair vertalen Nederlands<>Afrikaans. In 2021 organiseert het ELV zowel een cursus voor vertalers uit het Nederlands in het Afrikaans als een cursus voor vertalers uit het Afrikaans in het Nederlands. Voor deze twee cursussen zullen verschillende uitwisselingsmomenten worden georganiseerd.

Voor wie

De Online najaarscursus literair vertalen Nederlands-Afrikaans is bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Kandidaten hebben een relevante (ver)taalopleiding of vergelijkbare cursussen afgerond of al enige professionele ervaring als vertaler. 

Niveau

Voor deze Online Najaarscursus Nederlands-Afrikaans zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld. De beoogde cursist:

 • beheerst het Afrikaans op het niveau van een moedertaalspreker (native speaker);
 • beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal;
 • beschikt over goede passieve en actieve kennis van het Nederlands en heeft belangstelling voor literatuur;
 • heeft een afgeronde (ver)taalopleiding op ten minste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring;
 • onderneemt aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten wordt verwacht dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie).
Selectie

Op grond van vooropleiding, eventuele vertaalervaring en een duidelijke motivatie vindt de selectie plaats. Een proefvertaling maakt deel uit van de selectieprocedure. De proefvertalingen worden tussen 10 en 30 mei gemaakt en anoniem beoordeeld. De brontekst voor de proefvertaling wordt tegen 10 mei door het ELV verstuurd. Verder wordt gekeken hoe deze cursus past binnen de loopbaan van de kandidaten en naar de samenstelling van de groep als geheel. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een literaire vertaalcarrière ambiëren. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Kosten

Voor deze cursus wordt een bijdrage van €75,- gevraagd, die vooraf dient te worden voldaan. Belangstellenden voor wie de kosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de definitieve inschrijving aangeven. 

Verplichtingen

Kandidaten die worden toegelaten tot de Online Najaarscursus wordt gevraagd een definitief inschrijfformulier in te vullen. Daarmee verplicht de cursist zich tot het volgende:

 • de cursist wordt geacht aanwezig te zijn bij alle cursusonderdelen van de onlinecursus en actief deel te nemen;
 • ter voorbereiding vertalingen te maken van de teksten die worden behandeld in de vertaalateliers en een aantal colleges en bijeenkomsten voor te bereiden en/of opdrachten te maken. Het materiaal wordt begin september voorafgaand aan de cursus beschikbaar gesteld;
 • na afloop wordt de cursist geacht een evaluatie in te vullen;
 • de cursist heeft beschikking over een computer met webcam en microfoon en een goede internetverbinding. 
Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door het aanmeldingsformulier (te vinden onderaan dit bericht) volledig ingevuld en met hun cv, motivatie en overige bijlagen op te sturen naar literair.vertalen@uu.nl. Het formulier is per mail op te vragen in een andere bestandsvorm. Aanmelden voor deze cursus Nederlands-Afrikaans kan tot en met zondag 18 april 2021. Aanmeldingen die na deze datum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Heb je vragen naar aanleiding van deze aankondiging of over ons online onderwijs? Neem dan gerust contact met ons op.

Lees ook:

Persbericht: Online Najaarscursussen literair vertalen Afrikaans-Nederlands

Buro: IG
 • 0
Verified by MonsterInsights
Top