Persbericht: Meer dan 50 miljoen bezoekers voor bibliotheken in 2022 

  • 0

Bibliotheken hebben in 2022 een recordaantal activiteiten georganiseerd, waar ook meer mensen dan ooit aan deelnamen. Waar er in pre-coronajaar 2019 220 duizend activiteiten door bibliotheken werden georganiseerd, waren dat er in 2022 circa 247 duizend. In 2019 namen bijna 2,2 miljoen Nederlanders deel aan bibliotheekactiviteiten, in 2022 waren dat er circa 3,4 miljoen. Deze cijfers laten zien dat de bibliotheek haar positie als centrale ontmoetingsplaats steeds meer versterkt.   

De essentiële dienstverlening van bibliotheken kwam begin 2022 kort stil te liggen vanwege nieuwe coronamaatregelen, maar de bibliotheken herstelden hiervan krachtig. Dit blijkt uit de jaarlijkse bibliotheekstatistieken die de KB nationale bibliotheek vandaag in samenwerking met het CBS, de VOB en SPN uitbrengt. De bibliotheken werden in 2022 in totaal 50,3 miljoen keer bezocht. In coronajaren 2020 en 2021 was dat beduidend minder, op het dieptepunt in 2021 lag het aantal bezoeken op 31,3 miljoen. De recordhoeveelheid georganiseerde activiteiten en deelnemers bevestigt dat de bibliotheek steeds meer die centrale ontmoetingsplaats vormt waar voor iedereen een plek is. Activiteiten op het gebied van educatie en ontwikkeling en leesbevordering en kennismaking met literatuur worden het best bezocht.  

Groei aantal leden en uitleningen   

In totaal waren er in 2022 1,3 miljoen volwassenen lid van de bibliotheek en 2,2 miljoen jeugdleden (tot 18 jaar). Dat is een groei van respectievelijk 2 en 4% ten opzichte van 2021. Ook het aantal uitleningen van fysieke boeken nam toe: in totaal 53,3 miljoen. Dat is een stijging ten opzichte van 2021 (39,8 miljoen), al laat het totaal aantal uitleningen van fysieke boeken al meerdere jaren een daling zien. De online Bibliotheek groeide flink. In 2022 hadden ruim 524 duizend bibliotheekleden een online Bibliotheek-account, een stijging van 20% ten opzichte van 2021. Het aantal uitgeleende e-books is met ruim 5,3 miljoen nagenoeg gelijk gebleven aan dat van 2021.    

Meer uitleningen via de Bibliotheek op school   

Het aantal kinderen en jongeren dat via de 'Bibliotheek op school' of een soortgelijke samenwerking een boek leende uit de bibliotheekcollectie vertoont in 2022 een forse stijging. Waar het aantal uitleningen via scholen in de coronaperiode 2020-2021 was teruggelopen tot circa 4 miljoen, groeide dit in 2022 tot circa 6,5 miljoen. Het aantal uitleningen via deze aanpak ligt hiermee iets hoger dan in het pre-coronajaar 2019, toen er 6,4 miljoen boeken uitgeleend werden. In schooljaar 2021-2022 werkten bibliotheken samen met 3.317 scholen in het primair onderwijs en 260 schoollocaties in het voortgezet onderwijs. Daarmee bereikten zij in totaal ruim 781 duizend leerlingen. Aan de verdere uitrol van de Bibliotheek op school voor het primair en voortgezet onderwijs wordt momenteel hard gewerkt.        

Caribisch deel van het Koninkrijk   

Voor het eerst geven de statistieken ook volledig inzicht in de bibliotheekcijfers van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De zes bibliotheken op de BES- en CAS-eilanden telden in 2022 samen zo'n 32,6 duizend leden. Sinds juni 2020 hebben alle inwoners van de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden toegang tot de online Bibliotheek. Zowel het aantal afgesloten accounts als het aantal uitleningen van e-books en luisterboeken nam vorig jaar toe op de eilanden.

Fig. 1. (1) Aantal activiteiten 2022 georganiseerd door openbare bibliotheken, 2014—2022; (2) Aantal activiteiten per kernfunctie georganiseerd door openbare bibliotheken, 2022

Fig. 2. Aantal activiteiten per kernfunctie georganiseerd door openbare bibliotheken, 2019—2022

Fig. 3. Aantal deelnemers activiteiten per kernfunctie door openbare bibliotheken, 2019-2022

Fig. 4. Aantal fysieke bibliotheekbezoeken (in miljoenen), 2005—2022

Fig. 5. Aantal jeugd- en volwassen lede van openbare bibliotheken (x 1.000), 2005—2022

Fig. 6. Aantal accounts bij de online Bibliotheek, 2015—2022

Fig. 7. Aantal uitleningen fysieke materialen openbare bibliotheken (x 1.000), 1950—2022

Fig. 8. Uitleningen e-books en luisterboeken

Over de KB, SPN en de VOB

De KB is de nationale bibliotheek van Nederland. De KB wil iedereen de mogelijkheid bieden om te lezen, te leren of onderzoek te doen en zich daardoor verder te ontwikkelen. Dit doet de KB samen met erfgoedpartners, de openbare bibliotheken en wetenschappelijke instellingen.     

De Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN) is de organisatie van de gezamenlijke Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI's) SPN organiseert de samenwerking tussen de negen POI's en andere organisaties. Vanuit de Wsob zijn de POI's o.m. verantwoordelijk voor het interbibliothecair leenverkeer (IBL) en de ontwikkeling van innovaties ten behoeve van lokale bibliotheken.   

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is de branchevereniging van en voor openbare bibliotheken. VOB ondersteunt bibliotheekdirecteuren bij hun maatschappelijke opgaven: leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Dit doen we door belangenbehartiging, vormgeven van goed werkgeverschap, en het organiseren van dialoog en kennisuitwisseling.   

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top