Persbericht: Vacature wisseldocentschap Zuid-Afrika (reageren tot 6 december)

 • 0

FUNCTIEOMSCHRIJVING WISSELLEERSTOEL ZUID-AFRIKA

Achtergrond 

De Taalunie wil in samenwerking met andere partners een systeem van wisselleerstoelen opzetten dat ten goede komt aan verschillende universiteiten in Zuid-Afrika en Namibië. Uit gesprekken tussen academici uit Zuid-Afrika en de Lage Landen blijkt er een tweeledige behoefte: enerzijds is het nodig dat studenten (en docenten) de taal beter leren beheersen, anderzijds moet de status van de neerlandistiek binnen de universitaire instelling worden gewaarborgd door samenwerking met collega’s uit het buitenland. 

De wisselleerstoel wil ervoor zorgen dat de neerlandistiek in Zuidelijk Afrika ook in de toekomst levendig blijft door:

 • in te zetten op het in contact brengen van studenten met moedertaalsprekers Nederlands
 • het onderzoek op het vlak van Nederlandse taal- en letterkunde en de studie van de cultuur en samenlevingen van de Lage Landen, en het aanzien van dat onderzoek, te bevorderen door een sterkere samenwerking met senior onderzoekers uit het taalgebied

Ten eerste zal een junior docent instaan voor het van verbeteren van de taalbeheersing van de studenten. Dit is een jonge neerlandicus of NT2-docent die door dit project extra ervaring kan opdoen binnen het kader van haar/zijn studie. 

Ten tweede zal een ervaren onderzoeker zich inzetten voor het uitbouwen van een prestigieuze leerstoel taalkunde, letterkunde en cultuurkunde van de Lage Landen. Deze gevestigde academicus zal naast haar/zijn onderwijs- en onderzoekstaak de neerlandistiek ook toegankelijk maken voor een breder publiek in de regio, bv. middels een publiekslezing in het kader van de diplomatieke vertegenwoordiging.

Op jaarbasis zullen deze twee professionals voor zes à acht weken worden verbonden aan een universiteit in Zuid-Afrika of Namibië. In het eerste semester staat de ‘junior’ docent in voor de taalbeheersing, terwijl de ‘senior’ docent in het tweede semester verdieping biedt in een vakspecifiek thema op aanvraag. Er zal per cyclus niet alleen worden afgewisseld in regio’s maar ook in thematische focus, afhankelijk van de behoefte van de leerstoel. Na de eerste zes weken op een plek, reizen de docenten (één tot twee weken) naar een andere universiteit voor een intensieve sessie workshops. Zo worden zo veel mogelijk studenten bereikt.

Taken wisselleerstoel taalkunde, letterkunde en cultuurkunde

Openbare lesing

Dit is belangrik dat die besoekende dosent onder andere sal sorg dat die wêreld van die (internasionale) neerlandistiek sigbaar sal wees vir studente, dosente en ook vir akademici en lede van die publiek wat nie direk betrokke is by die neerlandistiek nie. ’n Openbare lesing (soortgelyk aan die orasie of “intreerede” wat die Afrikaanse gashoogleraar in Gent lewer) is daarom belangrik. 

Werkswinkel  

Om soveel moontlik kollegas van ander universiteite te betrek, sal die leerstoelbekleër ’n werkswinkel (van ongeveer twee en ’n half dae) oor sy of haar eie vakgebied lei. Sowel dosente as nagraadse studente en ander geïnteresseerdes woon so ’n werkswinkel by.

Die veronderstelling is dat samewerking en navorsingsprojekte hieruit sal voortvloei en dat dit akademiese gesprek sal stimuleer.

Na afloop van die werkswinkel is daar tyd vir nabetragting en voorstelle oor waar, wanneer en in watter vakgebied die volgende wisseldosent Suid-Afrika of Namibië sal besoek.

Voorgraadse en honneurslesings

Die besoekende gasdosent gee ’n aantal lesings (colleges) of seminare, soos gereël deur die gasheeruniversiteit. Indien sulke lesings opgeneem en verder digitaal versprei word, is dit natuurlik ’n pluspunt. Akademici en studente van naburige universiteite word uitgenooi om die lesings/seminare by te woon. 

Nagraadse studiebegeleiding 

Nagraadse studiebegeleiding van meestersgraad- en doktorale studente sou ideaalgesproke kon voortvloei uit so ’n besoek. 

Besoeke aan nabygeleë universiteite

Ons stel ook voor dat die besoekende dosent, indien moontlik, ook nabygeleë universiteite sal besoek vir ’n tydperk waarop later besluit kan word. 

Gesprekke op verskillende platforms 

Daar word voorsien dat onderhoude (of gesprekke in ’n klein groep) met die leerstoelbekleër in koerante, oor die radio (byvoorbeeld in ’n program soos Taaldinge) en op digitale platforms soos LitNet gepubliseer word.

Identifisering van moontlike navorsingsgebiede

Dit word gedoen by die gasheeruniversiteit. Die dosent is by voorkeur ’n kenner van ’n gebied waarin dosente en/of hulle studente in SA geïnteresseerd is (bv. kognitiewe linguistiek; vertaling (literêr of andersins); slaweliteratuur, orale letterkunde, historiese taalkunde, en dergelike meer).

Taken wisseldocentschap: Nederlandse taalbeheersing (2022)

Werkcolleges

TIJDENS DE EERSTE ZES WEKEN

Een werkcollege bij de gastuniversiteit. Twee volle dagen: didactiek, tips voor interactieve werkvormen en tips rakende de CNaVT -examens, o.a. Docenten en studenten van universiteiten in het noorden reizen naar Pretoria.

WEKEN 7 EN 8

De bezoekende docent kan bezoek afleggen in Potchefstroom en Bloemfontein en eventueel ook naar het zuiden  reizen. 

Communicatielessen 

ZES WEKEN

Bij de gastuniversiteit wordt van de docent(e) verwacht om les te geven (min of meer twee lesuren per week, met met een extra college. Anderhalf /  twee uur of langer voor “verrijking” - meer landeskunde over Nederlande en Vlaanderen, films kijken, een borrel enz. (inoefenen, informele  communicatie).  

Locatie

Die Departement Afrikaans by die Universiteit van Pretoria (kontakpersoon Nerina Bosman) is bereid om as eerste gasheer op te tree (dus 2022). 

Voordele is dat die Universiteit van Johannesburg en Unisa naby genoeg is dat dosente en studente die geleenthede by UP kan bywoon en dat ook die Potchefstroom en Vaaldriehoek kampusse van Noordwes-Universiteit nie te ver van Pretoria is nie. 

 • De Taalunie kan in het kader van de docentenprofessionalisering die aangeboden wordt op het online platform mijnNederlands de junior docenten extra voorbereiden en zorgen dat ervaringen en verworvenheden daar voor de volgende junior docenten ter beschikking gesteld worden.
 • De Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek (IVN) selecteert geschikte kandidaat-docenten voor de wisselleerstoelen, en biedt hen inhoudelijke steun voor, tijdens en na het traject.
 • De Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) coördineert de technische omkadering in Zuid-Afrika voor de gastdocenten (zoals huisvesting, te voorzien door de gastuniversiteiten) en zal hen inwijden in een landelijk en regionaal professioneel netwerk (Kaapse Forum & Noordelike Kennisnetwerk vir Neerlandistiek). Deze vereniging is het aanspreekpunt voor de Taalunie en de IVN in het hele traject.
 • Ten slotte is er een belangrijke rol weggelegd voor de diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen en Nederland om de brug te maken tussen de academische neerlandistiek en het bredere publiek, zodat de discipline een positieve bijdrage kan leveren aan de beeldvorming van het Nederlandse taalgebied in Zuidelijk Afrika.
Tijdsplanning

Aanstelling taalbeheersingsdocent: eerste semester, februari 2022. 6-8 Weken binnen het eerste semester: midden februari – begin juni 2022. Vast te stellen in overleg met de gastuniversiteit. 

Aanstelling leerstoelbekleder: tweede semester, juli 2022. 6-8 Weken binnen het tweede semester: midden juli – midden november 2022. Vast te stellen in overleg met de gastuniversiteit. 

Sollicitatie 

U kunt uw sollicitatie, bij voorkeur per e-mail, richten aan: 

SAVN & IVN
T.a.v. Iris van Erve
i.vanerve@ivn.nu
Paleisstraat 9; 2514 JA  Den Haag; Nederland

Wij ontvangen uw sollicitatie voor het wisseldocentschap graag uiterlijk 6 december 2021.

Uw sollicitatie voor het wisseldocentschap bestaat uit: 

 • Een motivatiebrief
 • Een curriculum vitae, inclusief opleiding en arbeidsverleden
 • De namen, posities en e-mailadressen van twee referenten met aanbevelingsbrieven

Wij ontvangen uw sollicitatie voor de leerstoel graag uiterlijk 1 april 2022.

Uw sollicitatie voor de wisselleerstoel bestaat uit:

 • Een motivatiebrief
 • Een curriculum vitae, inclusief opleiding, arbeidsverleden en publicatielijst
 • Een onderzoeksplan van maximaal 2 pagina’s
 • De namen, posities en e-mailadressen van drie referenten met aanbevelingsbrieven

Voor meer informatie over de inhoud van de leerstoel en het docentschap kunt u zich richten tot Prof. Nerina Bosman, SAVN, nerina.bosman@up.ac.za

Voor meer informatie over de procedure kunt u zich richten tot drs. Iris van Erve, directeur IVN, i.vanerve@ivn.nu 

Buro: MvH
 • 0
Verified by MonsterInsights
Top