Persbericht: Writers in Residence – Lynthia Julius en Jolyn Phillips (Samespraak, 2023‒2024)

  • 0
Persbericht: Writers in Residence – Lynthia Julius en Jolyn Phillips (Samespraak, 2023‒2024)

Lynthia Julius, bekend van de debuutbundel Uit die kroes (2020), en Jolyn Phillips, auteur van Tjieng tjang tjerries and other stories (2016), Radbraak (2017) en Bientang (2020), treden op als gastschrijvers van Samespraak (mei 2023‒april 2024). In 2021 was Alfred Schaffer de genodigde, vorig jaar de Nederlandse auteur Nachoem M. Wijnberg. Het komende werkjaar opteert het bestuur van Samespraak voor twee jonge stemmen in de Afrikaanse literatuur.

Lynthia Julius (Foto: verskaf)

Jolyn Phillips (Foto: Brenda Veldtman)

De internationaal samengestelde studiegroep Samespraak, digitaal overlegorgaan voor onderzoekers die over Afrikaanse en Nederlandse taal- en letterkunde werken en bij uitstek een interdisciplinaire belangstelling tonen, heeft zich tot doel gesteld vensters te openen met uitzicht op culturele contacten tussen Afrikaans en Nederlands. Het gespreksplatform is gericht op onderzoekers in Zuid-Afrika en in de Lage Landen, alsook in Europese landen waar het Afrikaans en het Nederlands worden bestudeerd en gedoceerd (Duitsland, Kroatië, Polen, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk), in Namibië en Suriname. Zonder residentiële universiteit of campus wisselen sinds de oprichting in 2021 literatuur- en cultuurwetenschappers van beide taalgebieden onderzoeksbevindingen uit. Intussen is de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) betrokken als faciliterende organisatie, met steun van de Afrikaanse Taalraad en het Fonds Neerlandistiek. Naast letterkundigen participeren ook taalkundige onderzoekers in Samespraak.

Een van de doelstellingen van het online initiatief is, wat de letterkundige invulling betreft, vanuit historisch en recent oogpunt interacties of dus cultuurtransmissie en internationale literaire vertogen tussen beide talen te bestuderen en te bespreken in open discussiesessies. Samespraak is het Afrikaans-Nederlandse forum voor wetenschapsgesprekken over taal, cultuur en literatuur. Tijdens werksessies en in de gesprekken worden schrijvers in Afrikaans en Nederlands betrokken: zij zijn de bakens voor de intercontinentale gesprekken. De betrokken auteurs krijgend de gelegenheid hun werk voor te stellen, in debat te gaan met onderzoekers, onderhouden te voeren met critici en academische onderzoekers in en buiten Zuid-Afrika. De aanwezigheid van Lynthia Julius en Jolyn Phillips in Samespraak zal ook andere talen in het Afrikaans laten klinken, met een brede culturele kijk op het taalgebied en in samenspraak met andere talen en culturen.


Persvrystelling: Writers in Residence – Lynthia Julius en Jolyn Phillips (Samespraak, 2023‒2024)

Lynthia Julius, bekend vir haar debuut Uit die kroes (2020), en Jolyn Phillips, outeur van Tjieng tjang tjerries and other stories (2016), Radbraak (2017) en Bientang (2020), tree op as gasskrywers van Samespraak (Mei 2023‒April 2024). Alfred Schaffer was in 2021 die uitgenodigde, en die Nederlandse outeur Nachoem M. Wijnberg die vorige jaar. Die volgende werkjaar besluit die bestuur van Samespraak vir twee nuwe stemme in die Afrikaanse literatuur.

Die internasionaal saamgestelde studiegroep Samespraak, ’n digitale adviesliggaam vir navorsers wat aan Afrikaanse en Nederlandse taal en -letterkunde werk en wat by uitstek ’n interdissiplinêre belangstelling toon, het sigself ten doel gestel om vensters oop te maak met die oog op kulturele kontakte tussen Afrikaans en Nederlands. Die gespreksplatform is gemik op navorsers in Suid-Afrika en in die Lae Lande, asook in Europese lande waar Afrikaans en Nederlands bestudeer en onderrig word (Duitsland, Kroasië, Pole, Tsjeggië, Verenigde Koninkryk), in Namibië en Suriname. Sonder ’n residensiële universiteit of kampus, sedert sy stigting in 2021, het literatuur- en kultuurwetenskaplikes van beide taalgebiede navorsingsbevindinge uitgeruil. Intussen is die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) betrokke as ’n fasiliterende organisasie, met die ondersteuning van die Afrikaanse Taalraad en die Fonds Neerlandistiek. Benewens literêre kenners neem taalkundige navorsers ook deel aan Samespraak.

Een van die doelwitte van die aanlyn inisiatief, in terme van literêre interpretasie, is om interaksies of dus kulturele oordrag en internasionale literêre diskoerse tussen die twee tale vanuit ’n historiese en resente oogpunt te bestudeer en dit in oop gesprekforums te bespreek. Samespraak is die Afrikaans-Nederlandse forum vir wetenskaplike gesprekke oor taal en letterkunde. Skrywers in Afrikaans en Nederlands word tydens werksessies en by die gesprekke betrek: hulle is die bakens vir die interkontinentale gesprekke. Die betrokke skrywers sal die geleentheid kry om hul werk aan te bied, om met navorsers te debatteer, om met kritici en akademiese navorsers in en buite Suid-Afrika te skakel. Die teenwoordigheid van Lynthia Julius en Jolyn Phillips in Samespraak sal ook ander tale in Afrikaans laat klink, met ’n breë kulturele siening van die taalgebied en in dialoog met ander tale en kulture.

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top