Voertaal: Privaatheidskennisgewing | Privacy notice

  • 0

Beste Voertaal-leser

Voertaal wil jou as leser die versekering gee dat ons daarop ingestel is om jou persoonlike inligting wat by ons in bewaring is, te beskerm.

Voertaal sal jou inligting slegs vir doeleindes waarvoor toestemming gegee is, of indien dit wetlik vereis word, gebruik.

Indien Voertaal oor bepaalde inligting van jou – soos biografiese inligting – beskik en dit is verouderd, wil ons versoek dat jy ons asseblief dadelik in kennis sal stel sodat ons die inligting kan bywerk. Ons versoek ook dat jy ons in die toekoms op hoogte sal hou van enige veranderinge rondom jou persoonlike gegewe.

Vir nog inligting oor hoe ons jou belange kan beskerm, lees ons privaatheidsklousule by ons bepalings en voorwaardes hier.

Moenie huiwer om ons by naomimeyer@litnet.co.za te kontak indien jy nog enige inligting benodig nie.

Die Voertaal-redaksie

*

Dear Voertaal reader

Voertaal would like to assure you as  a reader that we are committed to protecting your personal information held by us.

Voertaal will use your information only for purposes for which permission has been granted, or in the event that it may be required for legal purposes.

Should Voertaal possess certain information about you – such as biographical information – and it is out of date, please notify us immediately so that we can update it. We also request you please to inform us in future of any changes in your personal information.

For further information on how we can protect your interests, please read our privacy clauses in our terms and conditions here.

Please do not hesitate to contact us at naomimeyer@litnet.co.za should you require any further information.

Voertaal Editorial Staff

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top