Press release: Call for papers. Talking cultural diversities. Translingual poetics and multilingual poetries

  • 0

English
Afrikaans
Nederlands
isiXhosa

 

English

Call for papers: Talking cultural diversities. Translingual poetics and multilingual poetries

Those who leave the familiar language environment – the first language – find themselves outside their comfort zone and become linguistically attuned or language-sensitive in that other language context than in the first-language community. In Translingual Poetics. In Writing Personhood Under Settler Colonialism (2018), Canadian researcher Sarah Dowling elaborated on the concept of “translingual poetics”. In particular, the degree of language mixing and the variety of linguistic expressions of transculturality in North America are the subject of Dowling’s research. In a globalized and multicultural world of linguistic commitments, intercultural dialogue, multiple contacts between languages, and cultural identity are defined differently for obvious reasons than in a monolinguistic, cultural-hegemonic, or centralized environment. In addition to “transnational poetics” – referring to a study of poetry from a global perspective by Jahan Ramazani (2009), translation studies also include “translational poetics”.

On the other hand, Dowling speaks of “translingual poetics” and no longer of “multilingual poetics”. A (cultural) personality is formed and/or expressed in a continuous dialogue between languages, not in one language, but in a trans-movement between languages. In a review of Translingual Poetics, the concept of “translingual poetics” is expressed as follows: “While modernist poets offered multilingual displays of literary refinement, contemporary translingual poetries speak to and are informed by feminist, anti-racist, immigrant rights, and Indigenous sovereignty movements. Although some translingual poems have entered Chicanx, Latinx, Asian American, and Indigenous literary canons, translingual poetry has not yet been studied as a cohesive body of writing” (https://uipress.uiowa.edu/books/translingual-poetics). Feminist frames, intersectional positions of speakers, and migrant frames, among others, also resonate in languages. Instead, what has been referred to as “multilingual poetries” is about the juxtaposition of languages that presupposes a specific hierarchical relationship (a power structure) and particular dominance in a monolinguistic environment.

There are also examples of literary texts in South African multilingual literature that should be read in the context of “translingual poetics”. The very interweaving of Standard Afrikaans and other varieties of Afrikaans is an example of language mixing that carries different cultural narratives or frames than is assumed in a normative unified language or hegemonic culture. In a South African context, it is evident that there are more such language combinations – combined forms of language expression. The interaction of Afrikaans, English, Xhosa, Zulu, and other languages is evident in a multilingual and multicultural country and a locus where languages are in constant contact. Literature can further activate and thematize these language contacts and forms of trans- and/or interculturality. Attention to literary mediums and specific cultural traditions in various languages opens up perspectives on a linguistic and cultural community. In addition to translations of foreign-language literature in South Africa or production reception, the transfer and knowledge of literature (through diverse ways/modes of communication) play a role in the linguistic and cultural rapprochement between various ethnocultural communities. 

With this call for papers, we invite researchers who focus on such forms of “multilingual poetics” and “transpoetics” in a South African context. The papers are presented in English, and the PowerPoint presentations can use either Afrikaans, English, or any other source language. In particular, researchers from diverse cultural traditions in South Africa are invited to discuss research findings in the context of multilingualism and intercultural conversations in an online seminar.

Please send the working title of your paper to Prof Alwyn Roux (erouxap@unisa.ac.za) before or on Wednesday, 14 February 2024. Also indicate when you would like to present your research. Please see the possible dates below:

Date

Session 1 - Presentation

Session 1 - Q&A

Session 2 - Presentation

Session 2 - Q&A

28 February

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

27 March

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

20 April

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

29 May

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

Iincoko (isiXhosa) | Same(n)spraak (Afrikaans-Nederlands) | Conversations (English)

Organizing committee: Unathi Ndlelantle Ngada (UNISA), Alwyn Roux (UNISA), Jessica Van Wynsberge (Poëziecentrum, Gent) and Yves T’Sjoen (Ghent University | University of Stellenbosch)

Afrikaans

Call for papers: Talking cultural diversities. Translingual poetics and multilingual poetries

 Diegene wat die bekende taalomgewing verlaat – die eerste taal – bevind hulself buite hul gemaksone en word taalkundig afgestem of taalsensitief in daardie ander taalkonteks as in die eerstetaalgemeenskap. In Translingual Poetics. In Writing Personhood Under Settler Colonialism (2018), brei die Kanadese navorser Sarah Dowling uit oor die konsep van “translinguistiese poëtika”. Meer spesifiek, is die graad van taalvermenging en die verskeidenheid van taalkundige uitdrukkings van transkulturaliteit in Noord-Amerika die onderwerp van Dowling se navorsing. In ’n geglobaliseerde en multikulturele wêreld van taalkundige verpligtinge, word interkulturele dialoog, veelvuldige kontak tussen tale, en kulturele identiteit anders gedefinieer om voor die hand liggende redes as in ’n monolinguistiese, kultureel-hegemoniese of gesentraliseerde omgewing. Benewens “transnasionale poëtika” – verwysend na ’n studie van poësie vanuit ’n globale perspektief deur Jahan Ramazani (2009), sluit vertaalkunde ook “vertalende poëtika” in.

Aan die ander kant, praat Dowling van “translinguistiese poëtika” en nie meer van “meertalige poëtika” nie. ’n (Kulturele) persoonlikheid word gevorm en/of uitgedruk in ’n voortdurende dialoog tussen tale, nie in een taal nie, maar in ’n trans-beweging tussen tale. In ’n resensie van Translingual Poetics, word die konsep van “translinguistiese poëtika” soos volg uitgedruk: “While modernist poets offered multilingual displays of literary refinement, contemporary translingual poetries speak to and are informed by feminist, anti-racist, immigrant rights, and Indigenous sovereignty movements. Although some translingual poems have entered Chicanx, Latinx, Asian American, and Indigenous literary canons, translingual poetry has not yet been studied as a cohesive body of writing” (https://uipress.uiowa.edu/books/translingual-poetics). Feministiese raamwerke, interseksionele posisies van sprekers, en migrante raamwerke, onder andere, resoneer ook in tale. In plaas daarvan om te verwys na “meertalige poësie”, gaan dit oor die naasbestaan van tale wat ’n spesifieke hiërargiese verhouding (’n magstruktuur) en bepaalde oorheersing in ’n monolinguistiese omgewing veronderstel.

Daar is ook voorbeelde van literêre tekste in Suid-Afrikaanse meertalige literatuur wat gelees moet word in die konteks van “translinguale poëtika”. Die verweefdheid van Standaardafrikaans en ander variëteite van Afrikaans is ’n voorbeeld van taalmenging wat verskillende kulturele narratiewe of raamwerke dra as wat veronderstel word in ’n normatiewe verenigde taal of hegemoniese kultuur. In ’n Suid-Afrikaanse konteks, is dit duidelik dat daar meer sulke taalkombinasies is – gekombineerde vorme van taaluitdrukking. Die interaksie van Afrikaans, Engels, Xhosa, Zoeloe, en ander tale is duidelik in ’n meertalige en multikulturele land en ’n lokus waar tale in konstante kontak is. Literatuur kan verder hierdie taalkontakte en vorme van trans- en/of interkulturaliteit aktiveer en tematiseer. Aandag aan literêre mediums en spesifieke kulturele tradisies in verskeie tale open perspektiewe op ’n taalkundige en kulturele gemeenskap. Benewens vertalings van vreemdetaalliteratuur in Suid-Afrika of produksie-resepsie, speel die oordrag en kennis van literatuur (deur diverse wyses/modusse van kommunikasie) ’n rol in die taalkundige en kulturele toenadering tussen verskillende etnokulturele gemeenskappe.

Met hierdie oproep vir bydraes, nooi ons navorsers uit wat fokus op diesulke vorme van “meertalige poësie” en “transpoëtika” in ’n Suid-Afrikaanse konteks. Die bydraes word in Engels aangebied, en die PowerPoint-aanbiedings kan Afrikaans, Engels, of enige ander brontaal gebruik. In die besonder word navorsers van diverse kulturele tradisies in Suid-Afrika uitgenooi om navorsingsbevindings in die konteks van meertaligheid en interkulturele gesprekke in ’n aanlyn-seminaar te bespreek.

Please send the working title of your paper to Prof Alwyn Roux (erouxap@unisa.ac.za) before or on Wednesday, 14 February 2024. Also indicate when you would like to present your research. Please see the possible dates below:

Date

Session 1 - Presentation

Session 1 - Q&A

Session 2 - Presentation

Session 2 - Q&A

28 February

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

27 March

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

20 April

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

29 May

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

Iincoko (isiXhosa) | Same(n)spraak (Afrikaans-Nederlands) | Conversations (English)

Organiseringskomitee: Unathi Ndlelantle Ngada (UNISA), Alwyn Roux (UNISA), Jessica Van Wynsberge (Poëziecentrum, Gent) en Yves T’Sjoen (Ghent Universiteit | Universiteit van Stellenbosch)

Nederlands

Call for papers: Talking cultural diversities. Translingual poetics and multilingual poetries

Wie de vertrouwde taalomgeving verlaat – de eerste taal – begeeft zich buiten de comfortzone en geraakt in die andere taalcontext méér taalbewust of taalsensitief dan in de eerste-taal gemeenschap. In Translingual Poetics. Writing Personhood Under Settler Colonialism (2018) heeft de Canadese onderzoeker Sarah Dowling het concept van de “translingual poetics” uitgewerkt. Vooral de mate van taalvermenging en velerlei linguïstische expressievormen van transculturaliteit in Noord-Amerika zijn het voorwerp van Dowlings onderzoek. In een geglobaliseerde en multiculturele wereld van taalverbintenissen, interculturele dialoog en menigvuldige contacten tussen talen wordt culturele identiteit om evidente redenen anders bepaald dan in een monolinguïstische of cultureel-hegemonistische of gecentraliseerde omgeving. Naast “transnational poetics” – refererend aan een studie over poëzie in globaal perspectief van de hand van Jahan Ramazani (2009) – is in de vertaalwetenschap sprake van “translational poetics”.

Dowling spreekt dan weer over “translingual poetics” en dus niet langer over “multilingual poetics”. Niet in één taal maar in een voortdurende dialoog tussen talen of dus in een trans-beweging tussen talen wordt een (culturele) persoonlijkheid gevormd en/of uitgesproken. In een bespreking van Translingual Poetics is het concept van “translingual poetics” als volgt weergegeven: “While modernist poets offered multilingual displays of literary refinement, contemporary translingual poetries speak to and are informed by feminist, anti-racist, immigrant rights, and Indigenous sovereignty movements. Although some translingual poems have entered Chicanx, Latinx, Asian American, and Indigenous literary canons, translingual poetry has not yet been studied as a cohesive body of writing” (https://uipress.uiowa.edu/books/translingual-poetics). Ook feministische frames, intersectionele posities van sprekers en onder andere migrantenframes resoneren in talen. In wat als “multilingual poetries” is aangeduid, gaat het veeleer over een juxtapositie van talen die een bepaalde hiërarchische verhouding (een machtsstructuur) en particuliere dominantie veronderstelt in een monolinguïstische omgeving.

Ook in de Zuid-Afrikaanse veeltalige literatuur zijn er voorbeelden van literaire teksten die in de context van “translingual poetics” moeten worden gelezen. Alleen al de verwevenheid van Standaardafrikaans en andere variëteiten van Afrikaans is een voorbeeld van taalvermenging die andere culturele verhalen of frames met zich meedraagt dan in een normerende eenheidstaal of in een hegemonische cultuur wordt verondersteld. In een Zuid-Afrikaanse context ligt het voor de hand méér dergelijke talencombinaties – gecombineerde vormen van taalexpressie – te realiseren. De interactie van Afrikaans, Engels, Xhosa, Zulu en andere talen ligt in een meertalig en multicultureel land voor de hand, een locus waar talen met elkaar voortdurend in contact zijn. Literatuur kan die taalcontacten en vormen van trans- en/of interculturaliteit verder activeren en thematiseren. Alleen al aandacht voor literaire producten en bepaalde culturele tradities in diverse talen opent perspectieven op een taal- en cultuurgemeenschap. Naast vertalingen van anderstalige literatuur in Zuid-Afrika of dus productiereceptie spelen overdracht en kennis van literatuur (in diverse uitdrukkingsvormen) een rol in de linguïstische en dus culturele toenadering tussen diverse etnisch-culturele gemeenschappen.

Met deze call for papers nodigen we onderzoekers uit die hun aandacht richten op dergelijke vormen van “multilingual poetics” en “transpoetics” in een Zuid-Afrikaanse context. De referaten worden in het Engels gepresenteerd en de PowerPoint-presentaties kunnen gebruikmaken van zowel Afrikaans of Engels als een van de andere brontalen. Met name worden onderzoekers van diverse culturele tradities in Zuid-Afrika uitgenodigd om onderzoeksbevindingen in de context van meertaligheid en interculturele gesprekken te bespreken in een online seminarie.

Please send the working title of your paper to Prof Alwyn Roux (erouxap@unisa.ac.za) before or on Wednesday, 14 February 2024. Also indicate when you would like to present your research. Please see the possible dates below:

Date

Session 1 - Presentation

Session 1 - Q&A

Session 2 - Presentation

Session 2 - Q&A

28 February

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

27 March

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

20 April

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

29 May

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

Iincoko (isiXhosa) | Same(n)spraak (Afrikaans-Nederlands) | Conversations (English)

Organizing committee: Unathi Ndlelantle Ngada (UNISA), Alwyn Roux (UNISA), Jessica Van Wynsberge (Poëziecentrum, Gent) and Yves T’Sjoen (Ghent University | University of Stellenbosch)

isiXhosa

Call for papers: Talking cultural diversities. Translingual poetics and multilingual poetries

Abo bashiya imeko yolwimi eqhelekileyo – ulwimi lokuqala – zizifumana zingaphandle kwendawo yazo yokuthuthuzela kwaye zilungelelaniswe ngokolwimi okanye zinovelwano kulwimi kuloo meko yolunye ulwimi kunakuluntu lolwimi lokuqala. KwiMibongo yoTshintsho. KuBuntu bokuBhala phantsi kweSettler Colonialism (2018), umphandi waseKhanada uSarah Dowling wachaza kabanzi ngombono we-“translingual poetics”. Ngokukodwa, iqondo lokuxutywa kolwimi kunye neentlobo ezahlukeneyo zokubonakaliswa kweelwimi kwi-transculturalism eMntla Melika ngumxholo wophando lwe-Dowling’. Kwihlabathi lehlabathi kunye neenkcubeko ezininzi zokuzibophelela kweelwimi, iingxoxo zenkcubeko, uqhagamshelwano oluninzi phakathi kweelwimi, kunye nesazisi senkcubeko zichazwa ngokwahlukileyo ngenxa yezizathu ezicacileyo kune-monolinguistic, inkcubeko-hegemonic, okanye indawo esembindini. Ukongeza kwi-“transnational poetics” – ebhekisa kuphononongo lwemibongo ngokwembono yehlabathi nguJahan Ramazani (2009), izifundo zoguqulo zikwabandakanya “translational poetics”.

Kwelinye icala, uDowling uthetha “translingual poetics” kwaye akasekho “multilingual poetics”. Ubuntu (benkcubeko) buyenziwa kunye/okanye buvakaliswe kwincoko eqhubekayo phakathi kweelwimi, hayi ngolwimi olunye, kodwa kwintshukumo phakathi kweelwimi. Kuphononongo lweTranslingual Poetics, ingqikelelo ye “translingual poetics” ichazwa ngolu hlobo lulandelayo: “Ngelixa iimbongi zale mihla zibonelela ngemiboniso yeelwimi ezininzi yophuculo loncwadi, imibongo yanamhlanje yeelwimi eziguqulelayo ithetha kwaye isekelwe kwimibutho yabasetyhini, echasene nobuhlanga, amalungelo abaphambukeli, kunye nemibutho yolongamo lweMveli. Nangona eminye imibongo yeelwimi ingene kwiChicanx, Latinx, Asian American, kunye neecanon zoncwadi zeMveli, imibongo yeelwimi ayikafundwa njengombutho odibeneyo wokubhala” (https://uipress.uiowa.edu/books/translingual-poetics). iifreyimu zeFeminist, iindawo ezinqamlezileyo zezithethi, kunye nezakhelo zabafuduki, phakathi kwezinye, nazo ziyavakala kwiilwimi. Endaweni yoko, into ekubhekiselwa kuyo njenge “multilingual poetryries” imalunga nokudityaniswa kweelwimi ezicingela unxulumano oluthile lwemigangatho (isakhiwo samandla) kunye nolawulo oluthile kwimekobume yolwimi olunye.

Kukwakho nemizekelo yemibhalo yoncwadi kuncwadi lwaseMzantsi Afrika lweelwimi ezininzi ekufuneka ifundwe kumxholo we-“translingual poetics”. Ukulukwa kakhulu kwesiBhulu esiPhakathi kunye nezinye iindidi zesiBhulu ngumzekelo wokuxutywa kolwimi oluphethe amabali enkcubeko okanye izakhelo ezahlukeneyo kunokuba kucingelwa kulwimi oluqhelekileyo olumanyeneyo okanye inkcubeko yehegemonic. Kwimeko yaseMzantsi Afrika, kuyacaca ukuba kukho indibaniselwano yolwimi eninzi – edityanisiweyo yeendlela zokuthetha ulwimi. Intsebenziswano yesiBhulu, isiNgesi, isiXhosa, isiZulu, nezinye iilwimi ibonakala kwilizwe elineelwimi ezininzi neenkcubeko ezahlukeneyo nakwindawo apho iilwimi zihlala zinxibelelana khona. Uncwadi lunokuphinda lusebenze kwaye lufake umxholo wolu nxibelelwano lolwimi kunye neendlela zokuguqulela kunye/okanye zenkcubeko. Ingqalelo kwiindlela zoncwadi kunye nezithethe ezithile zenkcubeko kwiilwimi ezahlukeneyo ivula iimbono kuluntu lweelwimi nenkcubeko. Ukongeza kwiinguqulelo zoncwadi lweelwimi zasemzini eMzantsi Afrika okanye ulwamkelo lwemveliso, ukudluliselwa nolwazi loncwadi (ngeendlela ezahlukeneyo/iindlela zonxibelelwano) zidlala indima kubudlelwane beelwimi nenkcubeko phakathi koluntu olwahlukeneyo lwenkcubeko.

Ngeli khwelo lokufuna amaphepha, simema abaphandi abagxile kwiintlobo ezinjalo zemibongo ye-“multilingual poetics” kunye ne-“transpoetics” kwimeko yaseMzantsi Afrika. Amaphepha anikezelwa ngesiNgesi, kwaye iintetho zePowerPoint zinokusebenzisa isiBhulu, isiNgesi, okanye naluphi na olunye ulwimi lwentsusa. Ngokukodwa, abaphandi abavela kwizithethe ezahlukeneyo zenkcubeko eMzantsi Afrika bayamenywa ukuba baxoxe ngeziphumo zophando kumxholo weelwimi ezininzi kunye neencoko zenkcubeko kwisemina ye-intanethi.

Please send the working title of your paper to Prof Alwyn Roux (erouxap@unisa.ac.za) before or on Wednesday, 14 February 2024. Also indicate when you would like to present your research. Please see the possible dates below:

Date

Session 1 - Presentation

Session 1 - Q&A

Session 2 - Presentation

Session 2 - Q&A

28 February

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

27 March

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

20 April

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

29 May

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:00

Iincoko (isiXhosa) | Same(n)spraak (Afrikaans-Nederlands) | Conversations (English)

Organizing committee: Unathi Ndlelantle Ngada (UNISA), Alwyn Roux (UNISA), Jessica Van Wynsberge (Poëziecentrum, Gent) and Yves T’Sjoen (Ghent University | University of Stellenbosch)

See also:

Meertaligheid en transtaligheid in een multiculturele omgeving

Afrikaans vervult unieke rol als brug tussen culturen

Canonisering en de onstuitbare transitie van "Afrikaanse literatuur"

  • 0
Verified by MonsterInsights
Top