Rebellie broei in NG Kerk oor besluit rondom gay’s

  • 0

Sestien dominees van die NG Kerk in Namibië sê die NG Kerk se jongste besluit oor homoseksualiteit was nie geneem onder leiding van die Heilige Gees nie maar deur die “heersende sekulêre humanistiese tydgees”.

Die groep dominees sê in ’n verklaring die sinode se besluit dat gemeentes self mag besluit of hulle gay-egpare wil trou, is geneem onder die “toorn van God”.

“Ons betreur hierdie besluit ten diepste as in stryd met God se Woord en dus as ’n minagting van die gesag van God se Woord,” sê hulle in ’n verklaring na afloop van die NG Kerk se pas afgelope sinode. 

Vroeër het die NG Kerk in ’n verklaring gesê die vergadering van die algemene sinode het in ’n baie goeie gees plaasgevind. “Die lede is daartoe verbind om die besluit oor selfdegeslagverbintenisse ten volle te ondersteun,” lui die NG Kerk se verklaring na afloop van die sinode.

Foto’s: Pixabay.com

Verskeie NG-gemeentes en hul dominees het egter aangedui dat hulle die algemene sinode se besluit verwerp.

Een van die skerpste teenreaksies teen die algemene sinode se besluit kom van ’n NG-dominee in Kaapstad, Chris Saayman van die NG-gemeente Tafelberg.

Saayman skryf op Facebook: “Prys die Here vir berigte wat mens hoor van sommige NG-gemeentes, leraars en lidmate oral in die land & Namibië wat besig is om op te staan TEEN die onlangse onbybelse besluite van die Algemene Sinode rakende homoseksuele praktyke - mense wat nog die Skrif lees en glo en sê: Tot hiertoe en nie verder nie. LOOF DIE HERE. HY BEWAAR ’N GETROUE OORBLYFSEL! Nou moet daar ’n Doleansie kom soos in die dae van Abraham Kuyper – ’n verenigde front van dolerende gemeentes. Ek hoor selfs van ’n hele Ring wat oorweeg om te doleer. Daar moet hande gevat word oor Rings- en Sinodale grense heen.” (sic)

In Bloemfontein het ’n groep wat hulself Christian Consensus noem ’n beroep gedoen op lidmate van die NG Kerk om swart armbande kerk toe te dra om standpunt in te neem teen die sinode se jongste besluit oor gay-lidmate.

Die stigter van die groep, Arno van Niekerk, skryf op Facebook dit was ’n plesier om by ’n NG-gemeente te kon wees waar die “Woord onverdun verkondig is uit 2 Tim. 3:14-17 en 4:1-4. Dankie Bergh Mulder van NG Wilgehof vir die ontbloting van humanisme en die beklemtoning dat die hele Skrif deur God se Gees geïnspireer is. Menslike opinies kan nie opmeet teen die onfeilbare Woord van God nie!”

Van Niekerk het ook ’n video op YouTube geplaas waarin hy Christene aanmoedig om standpunt in te neem teen die NG Kerk se sinodebesluit.

Hy sê die video bespreek die probleem rakende die omstrede gay-besluit wat geneem is by die onlangse algemene sinode van die NG Kerk.

Van Niekerk beweer sowat 2 miljoen mense van alle rasse landwyd steun sy organisasie maar sê hy weet nie hoeveel van hulle steun sy versoek om swart armbande te dra uit protes teen die NG Kerk se besluit nie.

Op die webwerf van die NG Kerk se amptelike koerant Kerkbode gons dit ook oor selfdegeslagverhoudings. Die kerkraad van Oranjevallei sê hulle is dankbaar dat die algemene sinode nie burgerlike verbintenisse as alternatief vir die huwelik sien nie en vertrou dat dit so sal bly.

“Die kerkraad sien burgerlike verbintenisse steeds slegs burgerlik en is nie ’n alternatief vir die huwelik soos God dit in Sy Woord daar stel nie. Dit is nie ’n huwelik nie en die mense ‘trou’ nie, hulle is slegs ‘burgerlik verbind’.”

Die kerkraad versoek die NG Kerk om nie ’n formulier vir so ’n verbintenis daar te stel soos wat tydens die sinode aanbeveel is nie, aangesien dit volgens hulle nie ’n kerklike verbintenis is nie en in die burgerlike domein moet bly.

“’n Formulier is immers ’n voorgeskrewe bewoording van ‘plegtige verklaring’ wat in die kerk bedoel word by belydenisaflegging, by die bediening van die sakramente nagmaal en doop en formulier by die huwelik en die verskillende bevestigings van die ampte,” skryf die gemeente op Kerkbode se webwerf.

Lees ook

NG Kerk twis alweer oor gays

NG Kerk se base gee bes oor gays

NG Kerk “verleë” na hofuitspraak oor gays

Buro: MvH
  • 0
Top