Binnegevegte en verwarring oor NG Kerk se besluit rondom gay’s neem toe

  • 0

Die NG Kerk se besluit oor selfdegeslagverhoudings tydens die kerk se afgelope sinode is een van verwarring en onenigheid.

Só sê die leierskap van die grootste NG gemeente in die land, Moreletapark in Pretoria. Dié gemeente se leierskap sê in ’n verklaring daar word ’n valse eenheid in die NG Kerk voorgehou en dat daar reeds polarisering in die NG Kerk bestaan rondom hierdie saak.

Foto’s: Unsplash.com

Die kerkraad sê hulle beplan ’n byeenkoms waarheen alle leraars en gemeentes uitgenooi gaan word wat dieselfde standpunt huldig. “Ons wil kontak maak, sodat gemeentes wat dieselfde belydenis het, saam kan besin oor die pad vorentoe.”

Moreletapark se kerkraad het ook hulle streeksinode versoek om ’n dringende buitengewone vergadering van die Oostelike sinode byeen te roep waar hierdie saak op die agenda sal dien.

Die NG Kerk het na afloop van die sinode in ’n persverklaring gesê die vergadering van die algemene sinode het in “’n baie goeie gees plaasgevind. Die lede is daartoe verbind om die besluit oor selfdegeslagverbintenisse ten volle te ondersteun”.

............

“Die moderator van die Goudveld-sinode, André Bartlett, het op Facebook walgegooi toe hy gevra is hoe dit rym dat die sinode aan die een kant ruimte skep vir gemeentes wat burgerlike verbintenisse erken en voltrek maar in dieselfde asem sê dat ’n burgerlike verbintenis nie ’n alternatief vir die huwelik is nie.”

............

Die ink op die verklaring was skaars droog toe die eerste tekens van ’n paleisrevolusie in die NG Kerk sigbaar word. Leraars van die NG Kerk in Namibië was van die eerstes wat openlik hulle misnoeë uitgespreek het oor die sinode se besluit rondom selfdegeslagverhoudings en -verbintenisse in die kerk.

Verskeie predikante en lidmate aan beide kante van die argument oor gay-verbintenisse beskuldig die kerk daarvan dat hy verstrik is in sy eie verwarring.

Hulle wil weet hoe kan die kerk aan die een kant burgerlike verbintenisse in die kerk goedkeur maar in dieselfde asem slegs die huwelik erken as ’n ruimte vir seksuele omgang tussen twee mense. In vanjaar se besluit bevestig die kerk ’n vorige besluit van 2004 dat daar geen alternatief vir die huwelik in die NG Kerk is nie.

Die moderator van die Goudveld-sinode, André Bartlett, het op Facebook walgegooi toe hy gevra is hoe dit rym dat die sinode aan die een kant ruimte skep vir gemeentes wat burgerlike verbintenisse erken en voltrek maar in dieselfde asem sê dat ’n burgerlike verbintenis nie ’n alternatief vir die huwelik is nie.

............

“Die ink op die verklaring was skaars droog toe die eerste tekens van ’n paleisrevolusie in die NG Kerk sigbaar word.” 

............

Chris Saayman van die NG gemeente Tafelberg in Kaapstad wat sterk teen gay verbintenisse gekant is, het die verwarring oor die sinode se besluit soos volg op Facebook opgesom: “My ervaring van die algemene sinode se besluit oor homoseksuele praktyke was dat die sinode in sy eie verwarring verstrik geraak het.”

“Die sinode het besluit dat – volgens die Skrif – ’n huwelik slegs tussen een man en een vrou is (oorgeneem uit 2007 besluit). Terselfdertyd keur die sinode burgerlike verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag goed (wat dus nie ’n huwelik is nie en dus onbybels is). Verder keur die sinode alle heteroseksuele en homoseksuele onsedelikheid en promiskuïteit af (oorgeneem uit 2007 besluit). Omdat burgerlike verbintenisse egter nie ’n huwelik is nie, is die seksuele bedrywighede binne sulke verbintenisse (wat die sinode goedkeur) dus gelyk aan promiskuïteit (wat die sinode afkeur).”

In ’n afsonderlike inskrywing op Facebook sê Bartlett die sinode “moes miskien ook kennis geneem het” van vorige besluite van die algemene sinode wat dit duidelik stel dat alle lidmate van die kerk in alle opsigte volwaardige lidmate is ongeag hulle seksuele oriëntasie.

Bartlett sê: “Miskien moes ons ook kennis geneem het dat die volgende besluite van die algemene sinode ook nie herroep is nie en dus steeds geld”:

  • Die besluit van 2004 wat sê: “In aansluiting by die vorige beleidstandpunt van die NG Kerk oor lidmaatskap is daar by die algemene sinode nie die minste twyfel nie dat alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, die objekte van God se liefde is en dat hulle op grond van hulle geloof alleen as volwaardige lidmate van die kerk aanvaar behoort te word.” 
  • Die feitlik eenparige besluit van 2007: “Onder volwaardige lidmaatskap word verstaan: toegang tot die sakramente, toegang tot die ampte en onderworpenheid aan die kerklike tug.”

Lees ook

Rebellie broei in NG Kerk oor besluit rondom gay’s

NG Kerk twis alweer oor gays

NG Kerk se base gee bes oor gays

NG Kerk “verleë” na hofuitspraak oor gays

Buro: MvH
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top