Spinoza en Simon van der Stel: Bibliografie

  • 0

Spinoza en Simon van der Stel (1): Hymen Picard en de Orde van de Rozenkruisers

Spinoza en Simon van der Stel (2): De eerste ooggetuige, Peter Kolbe, "that learned liar"

Spinoza en Simon van der Stel (3): De tweede ooggetuige, Francois Valentijn, ''stubborn, with irritating self-esteem''

Spinoza en Simon van der Stel (4): Las Simon van der Stel Spinoza?

Spinoza en Simon van der Stel (5): Wie zou ooit aan Simon van der Stel boeken van of kennis over Spinoza hebben kunnen leveren?

Spinoza en Simon van der Stel (6): Land van Waveren, buitenplaatsen en landgoederen

Spinoza en Simon van der Stel (7): Las Simon van der Stel nu wel of niet Spinoza?

Gepubliceerde bronnen

Bedaux, Jan Baptist. The Portraits of Simon van der Stel, first Governor of the Cape. Stellenbosch Papers in Linguistics , vol. 17, 1988. In: https://www.ajol.info/index.php/spl/article/viewFile/116602/106185

Bemmelen, Daan van. 1973. Max Stibbe. In: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging no. 10, 28e jaargang, p.2546

Böeseken, A.J. 1964. Simon van der Stel en sy kinders. Kaapstad: Nasou

Bunge, Wiep van. 2018. Hudde en Spinoza: waarom er maar één God is. In: Johannes Hudde (1628-1704). Een groot geleerde die uiteindelijk niet voor de wetenschap koos. Studium, Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis. Amsterdam: Genootschap Gewina i.s.m. Museum Meermanno, p.5561

Dudok van Heel, S.A.C. 1987. Dossier Rembrandt, Documenten, tekeningen en prenten 17 X 1987 – 4 I 1988. Amsterdam: Museum het Rembrandthuis

Good, Anne. 2006. “The Construction of an Authoritative Text: Peter Kolb's Description of the Khoikhoi at the Cape of Good Hope in the Eighteenth Century”, Journal of Early Modern History 10/12: p.6194

Heddema, Frans. 2004. Joannes Hudde, de grote man van het Amsterdamse water. In: Binnenstad 207 https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/207/hudde.html

Heniger, Johannes. 1984. Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus Malabaricus. A contribution to the history of Dutch colonial botany. Rotterdam/Boston: A.A. Balkema

Henny, A.C. 1974. Max Stibbe 1898-1973. Vrije Opvoedkunst, jaargang 37 nummer 1

Hirtum, Cis van. 2008. Libertas philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld. Amsterdam: In de Pelikaan

Hudde, Johannes. https://www.britannica.com/biography/Johan-van-Waveren-Hudde (7 februari 2019 geraadpleegd)

Hudde, Johannes. https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hudde (7 februari 2019 geraadpleegd)

Huigen, Siegfried. 2007. Verkenningen van Zuid-Afrika. Achttiende-eeuwse reizigers aan de Kaap. Zutphen: Walburg Pers. http://www.dbnl.org/tekst/huig002verk01_01/colofon.htm

Hulshof, A. 1941. H.A. Van Reede tot Drakestein, journaal van zijn verblijf aan de Kaap.
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 62.
https://www.dbnl.org/tekst/_bij005194101_01/_bij005194101_01_0003.php#section-3-6

Jaarsveld, F.A. van. 1973. Boekbesprekings. In: Cabo Historia, Vol.18, November 1973, p.125

’s Jacob, Hugo. 2002. Rijckloff Volkertsz van Goens, 1619-1683. Kind van de Compagnie, diplomaat en krijgsman. In: Knaap, Gerrit en Teitler, Ger. 2002. De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie. Leiden: KITLV Uitgeverij, p. 131149

Jong, Theo de, en Zuidervaart, Huib. 2018. “Philosophus et Mathematicus Incomparabilis”, Johannes Hudde (1628-1704), de Verlichte burgemeester van Amsterdam. In: Johannes Hudde (1628-1704). Een groot geleerde die uiteindelijk niet voor de wetenschap koos. Studium, Tijdschrift voor Wetenschap- en Universiteitsgeschiedenis. Amsterdam: Genootschap Gewina i.s.m. Museum Meermanno, p.2654

Jorink, Eric en Zuidervaart, Huib. 2018. Inleiding: Johannes Hudde (1628-1704), “groot ende overgelykelyk wiskunstenaar”. In: Johannes Hudde (1628-1704). Een groot geleerde die uiteindelijk niet voor de wetenschap koos. Studium, Tijdschrift voor Wetenschap- en Universiteitsgeschiedenis. Amsterdam: Genootschap Gewina i.s.m. Museum Meermanno.p.114

Klever, Wim. 2009. Een curieuze kwestie. Hudde in discussie met Spinoza, Van Limborch, Locke en De Volder. http://blogimages.seniorennet.be/bds/attach/108913.pdf

Kolben, Peter. 1719. Caput Bonae Spei hodiernum, das ist: vollständige Beschreibung des africanischen Vorgebürges der Guten Hofnung. Nürnberg: https://archive.org/details/bub_gb_MbxYAAAAcAAJ

Kolbe, Peter. 1727. Naaukeurige beschrijving van Kaap de Goede Hoop. Amsterdam: https://archive.org/details/naaukeurigeenuit00kolb

Leeuw, H.G.J. de. 1973. Herinnering aan Max Stibbe. In: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging no. 9, 28e jaargang, p.2178

Mac Lean, L. 1971.  De nagelaten papieren van Johannes Hudde. In: Scientiarum Historia 13 (1971), p. 144162. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/293503/8848-15978-1-PB.pdf?sequence=2

Manen, Hans Peter. 1973. Max Stibbe in Zuid-Afrika. In: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging, no. 10, 28e jaargang, p.256260

Peters, Marion. 2010. De wijze koopman. Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker

Picard, H.W.J. 1946. De Waarheid over Java. 15 AVRO-causerieën in boekvorm. ’s-Gravenhage: W. van Hoeve  

Picard, Hymen W.J. 1968. Gentleman’s Walk. The romantic story of Cape Town oldest streets, lanes and squares. Cape Town: C. Struik (Pty.) Ltd.

—. 1969. Grand Parade. The birth of Greater Cape Town 1850-1913. Cape Town: C. Struik (Pty.) Ltd.

—. 1972. Masters of the castle : a portrait gallery of the Dutch commanders and governors of the Cape of Good Hope, 1652–1795, 1803–1806. Cape Town: C. Struik (Pty) Ltd.

—. 1974. Lords of Stalplein, Biographical miniatures of British Governors of the Cape of Good Hope. Kaapstad: Hollandsch Afrikaansche Uitgevers Maatschappij

—. 1990. 101 Biographies : a study aid for the Karmic Relationships lecture series of Rudolf Steiner. Constantia: Anthroposophical Society in the Western Cape

. 1996. Spiritual Impulses in South Africa’s History. In: Shepherd, Ralph (ed.). 1996. Invisible Africa. Contributions to a coming culture. Cape Town: Novalis Press

Pol, Bauke van der. 2011. De VOC in India. Een reis langs Nederlands erfgoed in Gujarat, Malabar, Coromandel en Bengalen. Zutphen: Uitgeversmaatschappij Walburg Pers

Raidt, E.H. and Raven-Hart, P.R. 1973 (ed.). François Valentijn. Beschryvinge van de Kaap der Goede Hoope, Deel 2. Kaapstad: Van Riebeeck Vereniging. https://www.dbnl.org/tekst/vale003besc02_01/vale003besc02_01.pdf

Schoeman, Karel. 2006. Kinders van die Kompanjie: Kaapse Lewens uit die Sewentiende Eeu.  Pretoria: Protea Boekhuis

—. 2013. Here en Boere: Die Kolonie aan die Kaap onder die Van der Stels, 1679–1712. Pretoria: Protea Boekhuis

Schuyt, Kees. 2017. Spinoza en de vreugde van het inzicht. Amsterdam: Uitgeverij Balans

Serton, P. R. Raven-Hart, W.J. de Kock en E.H. Raidt (ed.). 1971. François Valentijn. Beschryvinge van de Kaap der Goede Hoope. Deel I. Kaapstad: Van Riebeeck-Vereniging: https://dbnl.org/tekst/vale003besc01_01/vale003besc01_01.pdf

Spinoza. 1986. Verhandeling over de verbetering van het verstand. Vertaald en ingeleid door W.N.A. Klever. Baarn: Ambo

—. 1952. Briefwisseling. F. Ackerman, H.G. Hubbeling, A.G. Westerbrink. Amsterdam: Wereldbibliotheek

—. 1997. Theologisch-politiek Traktaat. Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van verklarende aantekeningen voorzien door F. Akkerman. Amsterdam: Wereldbibliotheek

—. 2012. Ethica. Vertaald en ingeleid door Henri Krop. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker

Stibbe, Max. 1934. Zwanenridder en Vliegende Hollander. Utrecht, W. de Haan

—. 1940. Stibbe, M. Het Nederlandsche Volkskarakter. In: Mr. M. Stibbe (red.). 1940.  De volken van Europa geschetst naar hun aard en karakter. Deventer: N.V. Uitgevers-Maatschappij A.E. Kluwer.

Stambomen. https://www.geni.com/ (7 februari 2019 geraadpleegd) 

Strengholt, L. 1986. Over de Muiderkring. In: Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek. Liber amicorum J. Andriessen S.J., A. Keersmaekers, P. Lenders S.J. Leuven, p. 265–277. https://www.dbnl.org/tekst/stre006muid01_01/stre006muid01_01_0001.php

Valentijn, François. 1726. Boek V Beschryvinge van de Kaap der Goede Hoope. In: Oud en Nieuw Oost-Indiën. Dordrecht: Johannes van Braam; Amsterdam: Gerard onder de Linden

Verkaik, M. 1993. Een grafzerk in Lisse. De geschiedenis van Willem Adriaan van der Stel. Bennebroek, eigen uitgave

Vermij, R., 2018. Huddes Specilla circularia. Studium, 11(1), pp.96–103. In: ‘Instruments and the making of a philosopher. Spinoza’s career in optics’, Intellectual history review 23 (2013) 65–81. https://www.gewina-studium.nl/articles/10169/

Veth, P.J. 1887. Hendrik Reede van Drakestein. In: De Gids, jaargang 51, p.423474
https://www.dbnl.org/tekst/_gid001188701_01/_gid001188701_01_0066.php

Internetbronnen

Canon van Nederland. https://www.entoen.nu/nl/buitenhuizen. (5 december 2018 geraadpleegd).

Colvin, Ian D. The Old Cape. Gateway to the Classics. Charting a Path for All Ages. South Africa. http://www.gatewaytotheclassics.com/ (5 december 2018 geraadpleegd)

Dordrecht en François Valentijn. (https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/biografisch-woordenboek/francois-valentijn/. (24 juli 2018 geraadpleegd)

Dordrecht en Van der Stel. Regionaal Archief Dordrecht 1838 Register houdende de namen van de leerlingen van de Latijnse school en het Gymnasium in de jaren 1700 - 1940, z.j. (18 juli 2018 geraadpleegd)

Flavius Josephus. https://nl.wikipedia.org/wiki/Flavius_Josephus (18 juli 2018 geraadpleegd)

Flavius Josephus over Jezus. https://nl.wikipedia.org/wiki/Flavius_Josephus_over_Jezus (18 juli 2018 geraadpleegd)

François Valentijn. https://nl.wikipedia.org/wiki/François_Valentijn (10 juli 2018 geraadpleegd)

Heer van Waveren. https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Hendricksz._Oetgens (26 november 2018 geraadpleegd)

—. https://nl.wikipedia.org/wiki/Waverveen (19 november 2018 geraadpleegd)

Gaspar Fagel. https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaspar_Fagel (28 augustus 2018 geraadpleegd)

Hendrik van Reede tot Drakestein. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Adriaan_van_Reede_tot_Drakestein (28 augustus 2018 geraadpleegd)

Israel de Paul. http://blog.despinoza.nl/log/israel-de-paul-1630-1680-drukte-de-tractatus-theologico-politicus-en-de-opera-posthuma.html (23 juli 2018 geraadpleegd)

Jan Hendrik Glazemaker. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hendrik_Glazemaker) (22 juli 2018 geraadpleegd)

Joan Huydecoper van Maarsseveen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Joan_Huydecoper_van_Maarsseveen_(1625–1704) (28 augustus 2018 geraadpleegd)

Johan de Witt Gymnasium Dordrecht. https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_de_Witt-gymnasium (16 januari 2019 geraadpleegd)

Johannes Hudde. https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hudde (24 november 2018 geraadpleegd)

Koran. https://nl.wikipedia.org/wiki/Koran (18 juli 2018 geraadpleegd)

Koran en Jezus. https://nl.wikipedia.org/wiki/Isa_(profeet) (18 juli 2018 geraadpleegd)

Land van Waveren. https://af.wikipedia.org/wiki/Land_van_Waveren (24 november 2018 geraadpleegd)

Max Stibbe. https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Stibbe (10 juli 2018 geraadpleegd)

Nicolaes Witsen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaes_Witsen (28 augustus 2018 geraadpleegd)

Peter Kolbe. https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Kolbe (10 juli 2018 geraadpleegd)

Peter Kolbe af. https://af.wikipedia.org/wiki/Peter_Kolbe (29 augustus 2018 geraadpleegd)

Rijckloff van Goens de Jonge. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijcklof_van_Goens_de_Jonge (16 januari 2019 geraadpleegd)

Six, geslacht. https://nl.wikipedia.org/wiki/Six_(geslacht)

Spinoza bdespinoza.blogspot. https://bdespinoza.blogspot.com/ (doorlopend geraadpleegd, alles over Spinoza)

Spinoza. https://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza (30 juni 2018 geraadpleegd)

Spinoza, boeken. https://www.rug.nl/research/portal/files/2640194/ Boeken_van_Spinoza.pdf (22 juli 2018 geraadpleegd)

Spinoza en Christus. https://bdespinoza.blogspot.com/2018/03/spinoza-vijfde-evangelist-of-toch.html#more (20 juli 2018 geraadpleegd)

Spinoza en kennis. http://www.levendegedachten.nl/spinoza/drie-soorten-kennis.htm (30 juni 2018 geraadpleegd)

Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus (TTP). https://nl.wikipedia.org/wiki/Tractatus_theologico-politicus (18 juli 2018 geraadpleegd)

Spinoza Web. http://spinozaweb.org/ (30 november 2018 geraadpleegd)

Buro: IG
  • 0
Verified by MonsterInsights
Top